د نویو ترانو البم سپیڅلی کاروان


د عمر میډیا له خوا وړانیدې کیږی
د نویو ترانو البم

سپیڅلی کاروان

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

شاعران:
انور ظہیر۔جان فداء۔عبدالحق طوفانی۔کلیم اللہ ذاکر۔ شاکر یوسف زئی۔مروان۔صہیب پتنگ۔عرفان خاکسار۔ ہاشم سادات

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/details/spesalai_karwan

https://t.me/AudioStudioUM

په دښمن کړي غورزنګ ازمریان د تحريک
وي دي تل زنده باد دا غازیان دتحریک

شاعر: شاکر یوسفزئی

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0506/%D9%BE%D9%87%20%D8%AF%DA%9A%D9%85%D9%86%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%20%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DA%AB%20%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%DA%A9%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تکړه اوسي ملګرو دښمنان په ماتیدو دي
د وخت دغه خود سره فرعونیان په ماتیدو دي

شاعر جان فدا

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0515/%D8%AA%DA%A9%DA%93%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D9%85%D9%84%DA%AB%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%DA%9A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%88%20%D8%AF%D9%8A%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د تحریک حسین کاروانه تہ یې ویاړ د تاریخونو
کارنامې دي له ننګ ډکي ته مظھر د غیرتونو

شاعر عرفان

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0515/%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%DB%81%20%DB%8C%DB%90%20%D9%88%DB%8C%D8%A7%DA%93%20%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%88%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د تحریک سرہ اونشي خیانت درتہ پاتې امانت
دا تحریک تل ساتئ پہ صداقت درتہ پاتی امانت

شاعر طوفانی

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0515/%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%B1%DB%81%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%8A%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%81%20%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د غیرت شجاعت ستر نشان دي تحریک
پل پہ پل خپل منزل تہ روان دي تحریک

شاعر ھاشم سادات

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0515/%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%8A%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شاباش تکړه شي د تحریک طالبان ملګرو
تر خپل منزل به رسوو د حق کاروان ملګرو

شاعر هاشم سادات

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0515/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%20%D8%AA%DA%A9%DA%93%D9%87%20%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%84%DA%AB%D8%B1%D9%88%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ګوره پام کوه جانانه په ما ګرانه
د تحریک مجاهد ځوانه په ما ګرانه

شاعر مروان

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0534/%DA%AB%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%88%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

په دښمن کړي غورزنګ ازمریان د تحريک
وي دي تل زنده باد دا غازیان دتحریک

شاعر: شاکر یوسفزئی

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0506/%D9%BE%D9%87%20%D8%AF%DA%9A%D9%85%D9%86%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%20%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DA%AB%20%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%DA%A9%20.mp3

…………………………………………………….

کړو یې په ډاګه د جهان خلکو شان د زلمو
په غیرت ویاړو د تحریک طالبان د زلمو

شاعر عمری

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0534/%DA%A9%DA%93%D9%88%20%DB%8C%DB%90%20%D9%BE%D9%87%20%DA%89%D8%A7%DA%AB%D9%87%20%D8%AF%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%84%DA%A9%D9%88%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%20%D8%B2%D9%84%D9%85%D9%88.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کلک په وعده او صادقین په خپل اقرار یو مونګه
ګرانه شهیده بیت الله امیره

شاعر انور ظهیر

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0534/%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%D9%BE%D9%87%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%88%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%87%20%D8%AE%D9%BE%D9%84%20%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DB%8C%D9%88%20%D9%85%D9%88%D9%86%DA%AB%D9%87%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمبو تہ ځي په غورنګونو فدایان زمونګه
داسی غازیان لري تحریک طالبان زمونګه

شاعر صهیب پتنګ

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0534/%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%20%D8%AA%DB%81%20%DA%81%D9%8A%20%D9%BE%D9%87%20%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%88%20%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DA%AB%D9%87.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

هر خوا نه د شنه راکټ او توري پیکا پړقي دي

شاعر کلیم الله ذاکر

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0534/%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%20%D9%86%D9%87%20%D8%AF%20%D8%B4%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%BC%20%D8%A7%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D9%BE%DA%93%D9%82%D9%8A%20%D8%AF%D9%8A%20.mp3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھغہ غیرت دي څه شو
ننګ شجاعت دي څه شو

شاعر هاشم سادات

آواز :
قاری سمیع الحق خاورے
عمران اللہ نصرت وزیر

آرکائیو ڈاونلوڈ لنک
https://archive.org/download/20191102_20191102_0534/%DA%BE%D8%BA%DB%81%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D9%8A%20%DA%85%D9%87%20%D8%B4%D9%88%20.mp3

About umar

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے